วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555


ครูอาชีพ กับ อาชีพครู
"ครูอาชีพ" หมายถึง ครูที่เป็นครูด้วยใจรัก มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านที่จะเป็นครู ประพฤติตัวดี   วางตัวดี เอาใจใส่และดูแลศิษย์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู
ส่วนคำว่า อาชีพครู คือ ครูที่ใช้วิชาความรู้ที่ร่ำเรียนมา เป็นเครื่องมือในการหาเลี้ยงชีพ ไม่ได้เป็นครูด้วยใจรัก หรือสมัครใจ ครู ประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องเรียนวิชาชีพครู แค่สอนจบไปวัน ๆ หนึ่งก็พอแล้ว โดยไม่สนใจว่าศิษย์จะเข้าใจ หรือไม่เข้าใจก็ตาม ขอให้มีเงินเดือนตามวิทยฐานะก็พอ
ในสังคมปัจจุบัน ภาวะวิกฤตคุณธรรม วัตถุนิยมพัฒนาไปอย่างรวดเร็วสวนทางกับจิตใจที่ลดต่ำลงเรื่อย ๆ ในระยะหลังมักจะมีข่าวที่ไม่ดีนักเกี่ยวกับบุคลากรทางการ ศึกษา รวมถึงข่าวเกี่ยวกับครูที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม ทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ดีทั้งหลายได้รับผลกระทบจากการดูถูกดูแคลนจาก สังคมเป็นอย่างมาก
                 เป็นไปได้หรือไม่ว่า ความประพฤติที่ไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นในวงการวิชาชีพครู  เพราะในปัจจุบัน คนดี คนเก่ง ไม่เรียนครู  คนเป็นครูด้วยแรงจูงใจในการเข้าสู่วิชาชีพที่ค่อนข้างต่ำ   ไม่ศรัทธาต่อวิชาชีพครู  จึงไม่สนใจรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นครูของตน  อีกทั้งในวงการวิชาชีพครูเอง  ระบบการพัฒนาบุคลากรยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ  จึงไม่สามารถสร้างเสริมความเป็นครูอาชีพให้งอกงามเข้มแข็งขึ้นในตัวครูและบุคลากรทางการศึกษาได้   ภูมิต้านทานต่อสภาพสังคมวัตถุนิยมที่วิกฤตคุณธรรมของคนในวงการจึงต่ำ 
                  ความสำคัญของประเด็นนี้ก็คือ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อตัวผู้เรียน  เพราะหากผู้เรียนมีครูที่เป็นแค่ผู้ยึดอาชีพครูเพียงเพื่อหาเลี้ยงชีพตนเองแล้ว อะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเขา
ครูมืออาชีพมี  4 รู้
รู้จักรัก                รู้จักให้          รู้อภัย          รู้เสียสละ

ครูมืออาชีพมี  5 ว.
วินัย       วิชา      วิธี     วิจารณญาณ              เวลา    

ครูมืออาชีพยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
-          ครู เป็นผู้ชี้ทางแห่งความรู้
-          ครู ต้องเป็นนักเทคโนโลยี
-          ครู ต้องรู้ภาษาอังกฤษ
 หากพิจารณาจาก แนวทางในการปฏิบัติตน ทำให้พบว่า ครูมืออาชีพต้องเป็นครูที่มีความรอบรู้วิชาการที่ตนเองได้ศึกษามา และต้องสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองมีความรอบรู้ให้กับนักเรียนด้วยวิธีการที่ หลากหลาย และสามารถทำให้นักเรียนมีการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ สามารถทำงานร่วมกับครู ชุมชนและสังคมได้เป็นอย่างดี
 หาก ครูมีความเป็น มืออาชีพอย่างเต็มเปี่ยม สังคมก็คงจะสัมผัสได้ว่า
เหตุใด ครูอาชีพกับ อาชีพครูถึงเป็นคนละเรื่องเดียวกัน
คงไม่ต้องอธิบายให้ยืดยาว แค่พิจารณาการทำงานก็น่าจะเห็นชัดเจน…!!


Credit : 
http://educ105.wordpress.com/
http://www.sobkroo.com/detail_room_index.php?nid=1916